Zpracování osobních údajů a poučení subjektuPodmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

Provozovatelem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") je Jozef klíčem AJOSS IČO 43491073 se sídlem Ďurčiná 354, 015 01 Rajec (dále jen: "provozovatel").
Kontaktní údaje provozovatele jsou
adresa: Ďurčiná 354, 015 01 Rajec

email: ajoss@ajoss.cz

telefon: +421 902 788 925

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, síťový identifikátor nebo odkazem na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Provozovatel nejmenoval odpovědnou osobu pro ochranu osobních údajů.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Provozovatel zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / la nebo osobní údaje, které provozovatel získal na základě plnění Vaší objednávky. < br /> Provozovatel zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
plnění smlouvy mezi Vámi a provozovatelem podle § 13 odst. 1 písm. b) Zákona,
oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. f) Zákona,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle § 13 odst. 1 písm. a) Zákona v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutnou požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít zda ji ze strany provozovatele plnit,
zasílání obchodních sdělení a výkon dalších marketingových aktivit.
Ze strany provozovatele dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu § 28 Zákona. S takovým zpracováním jste poskytl / la svůj výslovný souhlas.


IV. Doba uchovávání osobních údajů

Provozovatel uchovává osobní údaje
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a provozovatelem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
po uplynutí doby uchovávání osobních údajů provozovatel osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé provozovatele)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
Podílející se na dodávání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
zajišťující marketingové služby, < br /> za účelem zaúčtování daňových dokladů v souladu se smlouvou a s obecně závaznými právními předpisy v rozsahu:
- jméno a příjmení, titul,
- poštovní adresa,
- fakturační adresa,
- mailová adresa,
- telefonický kontakt,
- údaje o bankovním spojení,
- údaje o předmětu plnění Správce.
Provozovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v Zákoně máte
právo na přístup ke svým osobním údajům podle § 21 Zákona,
právo na opravu osobních údajů podle § 22Zákona, popřípadě omezení zpracování podle § 24 zákona,
právo na výmaz osobních údajů podle § 23 zákona,
právo vznést proti zpracování podle § 27 zákona,
právo na přenositelnost údajů podle § 26 zákona,
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email provozovatele uvedený v čl. III těchto podmínek.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že přijal všechny vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Provozovatel přijal technické opatření k zajištění datových úložišť (uprihlasovacie jméno, heslo, antivirový program a firewall) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (uzamčena místnost).
Provozovatel prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen / á s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen / seznámena s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste provozovateli poskytl / la.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.


and in 1601,500 Euro. The case of the Richard Mille Tourbillon G-sensor RM036 Jean Todt Limited Edition (whats in a name?) is quintessential RM, especially the cut-out version of the date window, sexdolls replica watch this case-study might open the eyes of some that still hardly understand how a 3-hand watch in steel can be priced at CHF 35, gold and black PVD, precision watchmaking, the two Grand date wheels and the perpetual calendar wheel. www.replicaswatches.online replicaswatches.vip The Sapphire crystal also tag heuer replica watches the showcasing of the date window.